Bambaru Dopa Naupu Pakebelo, Naoge Rara Topobalu Mesua

  • Whatsapp

Ngata Palu,- Topobalu ri gade Bambaru nerapi kana mogade mo rara na geira. Sampe eo pangane hi gade hai dopa naupu nipakabelo.

Sala saito topobalu baju ngana mposikola nangaku naoge mpu mo rara na mogade rara na. Salama hi ia aga no gade ri sinjori dala gade Bambaru ri Pasar Tua Kelurahan Baru Kota Palu.

Maupa nanau panggava saba ri pandemi hi, ia nosukuru da namala no gade ri savaliku nu gade.

“Pamarenta ante anggota dewan na porna mo nakava nanggita tampa hi. Notesa muni mo kami nte geira. Batuana mbana belona. Manguli pamarenta mabelo, itu muni mo belo ka kami,” pangulina eo Salasa (20/4/2021).

Topobalu ntanina muni nanguli ane no gade savaliku ledo naoga gaga, baru damo napareda. Apa nambuku ata ante trotoar nu dala. Jadi damo nosumavo panena.

Naupa vesia ledo ria nipakasala nakuya nalamba Bambaru hi nipakabelo. Ria mpekiri na berimba mangelo katuvua, supaya kana mounu apu.

Riara nugade da naria topokaraja nompakaupu nuapa pa dopa naupu nitui.

Proyek pakabelo gade Bambaru hi nitambai vai kontrak na. Maria mo 94 parase gade hi naupu mo nikaraja.***

Berita terkait