Lapak ri Gade Inpres Naupumo Nipakabelo

  • Whatsapp
banner 728x90
Kotua DPRD Palu, i Ishak Cae

Reporter: Firmansyah Lawawi


LAPAK Topo balu riara gade Inpres Manonda nagero nipisabaka nambelo lingu sakuya mbula naliu, naupumo nipaka belo pamarenta. Vesia nitevaika kotua DPRD Palu, i Ishak Cae.

“Ri tempona hie, lapak rapake nobalu riara gade Inpres, nggauluna nagero nambela lingu, naupumo nipaka belo pamarenta,” panguli i Ishak Cae.

Nggauluna, topo balu riara gade hai, da naeka hau nesua riarana. Apa nanggita bangunana nade nagero,  belekana maria vai lingu. Niposabakamo hai, geira nompelisi nodaga ri sambalikuna.

“Niposabaka lingu baraipia hai, da naria ekara hau nesua nobalu riara gade. Batuana da natrauma. Apalagi naria libo pigadera dopa nipaka belo, ” niuli i Ishak Cae.

DPRD mboto, panguli i Ishak Cae, naupumo nosijaritai ante pamarenta ngata nukaika urusa hai. Pemkot da nompaka liga tempina geira mibalu ru bibi nu dala, sampe maupu purama libo pigadera rapaka belo.

Ri tempona hie, naupu puramo banguna riara gade nipaka belo. Jadi ku perapika ka geira topo balu, mamalamo mesua bo modaga ri belana nggaulu.

Tipi jagai gade naupumo nosintomu ante yaku. Niulina, naupu puramo libo topi balu nagero nipaka belo. Aga motonggoraka maipia tempona hau ante pamarenta ngata mangulika geira mesua mibalumo riarana, ” pangakuna.

Ri tempo naupumo nipaka belo libo pigade nagero. Pamarenta ledo namala rapaka sala ane metudu geira hau mesua vai riara gade.

Tapi muni petevai i Ishak. Rapake cara malusu riara mimpakeni geira mobalu riara gade. Apa da nagero pura rarantona niposabaka lingu. “Riara urusa hie, rapake cara malusu. Apa nisanita mboto, dako-daji hie naupu nalingu. Mboi nagero pura rara. Ane jauntu ra ulika, maondo muni rarara,” pangakuna. ***


banner 300x90

Pos terkait

banner 580x60